Ëmweltingenieur

Wat mécht een Ëmweltingenieur?

An der heiteger Zäit gëtt et kaum eng ingenieurtechnesch Aufgab déi, ouni méiglech Konsequenze fir eis Ëmwelt ze analyséieren, geléist gi kann. Technologien, Produiten oder Gebaier sollen net nëmme wirtschaftlech effizient sinn, mä och méiglechst ëmweltfrëndlech. Dozou kommen natierlech och nach Aufgaben, di sech direkt ëm den Ëmweltschutz dréien, wéi zum Beispill Gewässerschutz oder Naturschutz.

Bei esou Aufgaben ass den Ëmweltingenieur gefrot. Hien ass op der Schnëttstell tëscht Ëmweltschutz an Technik ze fannen. Duerch säi breed Wëssen am Beräich vun der Technik an am Ëmweltschutz kann hien als Ingenieur de Problem ugoen an awer gläichzäiteg méiglech Konsequenze fir d‘Ëmwelt bewäerten. Doduerch dass d‘Thema Ëmwelt duerch Begrëffer wéi Klimawandel an Nohaltegkeet ëmmer méi relevant gëtt, sinn d‘Aussiichten als Ëmweltingenieur eng Platz ze fanne méi wéi gutt.

Den Ëmweltingenieur kann op villen Aarbechtsplazen agesat ginn. Natierlech kann hie bei enger Administratioun schaffen, mä och an engem Bureau d‘Etudes oder enger Consultinggesellschaft sinn Ëmweltingenieuren ze fannen. Plaze fir Ëmweltingenieure ginn et awer och bei Firmen, déi Produiten hierstellen oder Procédéen entwéckelen. Och hei si Schied fir d‘Ëmwelt ze evitéieren, ob dat elo mam Gesetz zesummenhänkt, oder einfach zur Qualitéitsphilosophie vun der Firma gehéiert.

Den Ëmweltingenieur ass also éischter breed opgestallt an e kann sech, jee no Spezialisatioun, mat deene verschiddensten Aufgabe beschäftegen. Hee kann am Beräich (Of-) Waasser tätegsinn, sech mat der Remédiatioun vu contaminéierte Site beschäftegen, am Ausbau vun alternativen Energien täteg sinn, oder awer och am Beräich Loft- a Buedemschutz. Weider Beispiller sinn nohaltegt Bauen, Offallopbereedung oder etwa Ëmweltverfahrenstechnik.

Wat muss ech studéiere fir Ëmweltingenieur ze ginn?

Am Fong geholl kënnt an deene meeschte Studiegäng d‘Thema Ëmwelt an iergend enger Form um Stonneplang vir, mä och de Studiegang Ëmweltingenieur/Ëmweltschutztechnik ass ëmmer méi wäit verbreet. An dësem Studiegang léiert een am Ufank d‘naturwëssenschaftlech an technesch Grondlagen déi fir den Ëmweltingenieur wichteg sinn. Jee no Uni kann een da verschidde Verdéiwungen auswielen, beispillsweis Waasser, Energie, Buedemschutz etc. Esou eng éischt Verdéiwung fënnt normalerweis schonn um Enn vum Bachelorstudium statt. An engem nogeschaltene Masterstudium kann een sech dann nach eng Kéier méi déif spezialiséieren.

E gewëssent Interessi un Technik an Naturwëssenschaft ass wéi fir all Ingenieursstudium eng gutt Viraussetzung. Wat beim Ëmweltingenieur nach dobäi kënnt, ass de Fait, dass hei och sozial a politesch Kenntnisser am Studium geléiert ginn. Ëmweltschutz besteet nämlech net just aus Technik mä et mussen och ëmmer déi juristesch, politesch a gesellschaftlech Aspekter berücksichtegt ginn.

Den Ëmweltingenieur ass also keen deen alleng schafft, well hien sech jee no Aufgab mat aneren Ingenieuren, Naturwëssenschaftler oder awer och mat Sozialwëssenschaftler an Economisten zesummesetzt, fir seng Aufgab ze léisen.